Regulamin Sprzedaży, rezerwacji i zwrotu biletów na vivamusic.pl

§1 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Biletów.
 2. Portal – portal vivamusic.pl działający pod domeną vivamusic.pl
 3. Operator – VIVA MUSIC Sp. z o. o., ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, REGON: 013072104, NIP: 5262210066, KRS: 0000096681.
 4. Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Portalu.
 5. Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia.
 6. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu.
 7. Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na Wydarzenie oraz związana z tym sprzedaż Biletów z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia.
 8. Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami.
 9. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej (plik w formacie PDF).
 10. Bilet – Blankiet Biletowy, Bilet PDF upoważniający Klienta do uczestnictwa lub wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy.
 11. Opłata Serwisowa – opłata należna Operatorowi z tytułu świadczenia usług związanych ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem Portalu w tym w szczególności w związku usługą Rezerwacji w wysokości określonej w podsumowaniu Rezerwacji.
 12. Osoba zaszczepiona – osoba mająca być uczestnikiem Wydarzenia, która przyjęła jedną (w przypadku szczepionek jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek dwudawkowych) dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, która posiada stosowne zaświadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki (pierwszej w przypadku szczepionki jednodawkowej albo drugiej w przypadku szczepionki dwudawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni (zasady zgodnie z Rozporządzeniem); zaświadczeniem może być wydruk wydany przez punkt szczepień lub lekarza zawierający kod QR, zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta zawierające kod QR lub zaświadczenie zawierające kod QR w formie elektronicznej dostępne w aplikacjach „moje Internetowe Konto Pacjenta” albo „mObywatel”.
 13. Osoba niezaszczepiona – osoba mająca być uczestnikiem Wydarzenia, która nie spełnia kryteriów Osoby zaszczepionej zgodnie z ust. 8.
 14. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.).
 15. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 16. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 17. Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.).
§2 Zakres obowiązywania Regulaminu
 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu.
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 UPK.
§3 Proces zakupu Biletów
 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:
 2. a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej w Portalu,
 3. b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie, jeśli dane Wydarzenie to przewiduje,
 4. c) w przypadku wybranych Wydarzeń określa dla każdego Biletu status osoby uczestniczącej w Wydarzeniu, która będzie posługiwała się tym biletem poprzez wskazanie czy osoba jest zaszczepiona – jeżeli takie będą wymagania prawne (Osoba zaszczepiona); Bilet na Wydarzenie dla Osoby zaszczepionej będzie zawierał informację o szczepieniu – statusie Osoby zaszczepionej – w postaci pogrubionej wielkiej litery “Z”; udział w Wydarzeniu Osób zaszczepionych określony jest w § 6,
 5. d) jeżeli nie jest zalogowany do Portalu, to podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, a w przypadku użytkownika zalogowanego do Portalu dane pobierane są z profilu tego użytkownika,
 6. e) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola wyboru,
 7. f) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,
 8. g) w przypadku Biletów PDF nadaje hasło niezbędne do wydrukowania Biletu,
 9. h) w przypadku Blankietów Biletowych oraz Towarów podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,
 10. i) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu,
 11. Przy każdym zakupie Operator nalicza Opłatę Serwisową związaną z Rezerwacją. O cenie biletu oraz o wysokości opłaty serwisowej Operator informuje Klienta przed dokonaniem przez Klienta zakupu, w ten sposób, że przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu podsumowanie z określoną kwoty do zapłaty z wyszczególnieniem ceny biletu i opłaty serwisowej.
 12. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, o których mowa w ust. 1. lit. c, d, e, h i
 14. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas określony w § 5 ust. 6 poniżej, który wynika z wybranej formy płatności.
 15. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. d) podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.
 16. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 17. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza Bilety zgodnie z §7.
§4 Forma Biletów
 1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF.
 2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z §3 ust. 1 lit. f).
 4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.
§5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji
 1. Operator oferuje następujące formy płatności za Bilety z Rezerwacji:
 2. a) przelew bankowy,
 3. b) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
 4. c) BLIK
 5. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 6. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z §3 ust. 1 lit. f).
 7. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przy pomocy platformy internetowej www.payU.pl
 8. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów opisanych w §3. Niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie temu podmiotowi danych osobowych Klienta w zakresie: imię, nazwisko, e-mail.
 9. Data i godzina ważności Rezerwacji jest maksymalnym punktem czasu, do którego system Operatora oczekuje na potwierdzenie dokonania płatności od operatora płatności on-line lub na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Termin ten jest zależny zarówno od czasu pozostałego do rozpoczęcia Wydarzenia, jak i od wybranej formy płatności i jest każdorazowo wskazywany w e-mailu z potwierdzeniem Rezerwacji.
 10. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z §3, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, to nieopłacona Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów na wybrane Wydarzenie lub brak biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie.
 11. Operator ma prawo do anulowania rezerwacji w następujących przypadkach:
 12. a) wcześniejszego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek Organizatora,
 13. b) istnienia innych rezerwacji tego samego Klienta, które nie zostały opłacone.
 14. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży Biletów; zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 15. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d).
 16. Operator przyjmuje przelewy w walucie PLN.
 17. W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w PLN z rachunku prowadzonego przez bank poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.
 18. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 10,11 i 12, Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.
§6 Udział Osób zaszczepionych w Wydarzeniach
 1. W przypadku wybranych Wydarzeń Operator może żądać od Klienta określenia w trakcie dokonywania Rezerwacji, które z Biletów będą przeznaczone dla Osób zaszczepionych, a informacja o tym znajdzie się na Bilecie.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wykorzystywane są przez Operatora i Organizatora do przestrzegania limitów uczestnictwa w Wydarzeniach ustanowionych zgodnie z Rozporządzeniem.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż każda z osób posługująca się Biletem dla Osoby zaszczepionej (Bilety wskazane przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) będzie musiała przed wstępem na Wydarzenie okazać zaświadczenie opisane w §1 ust. 12.
 4. W przypadku, kiedy osoba posługująca się Biletem dla Osoby zaszczepionej (Bilety wskazane przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) nie okaże przy wstępie na Wydarzenie zaświadczenia opisanego w §1 ust. 12 wydanego dla siebie, osoba taka nie będzie mogła uczestniczyć w Wydarzeniu, a Klient nie będzie miał prawa do żądania zwrotu środków za niewykorzystany Bilet, a Operator zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
§7 Formy i warunki dostarczenia Biletów
 1. Dostępne są następujące formy dostawy:
 2. a) dla Blankietów Biletowych: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną oraz za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich,
 3. b) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d)
 4. Blankiety Biletowe dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 6. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).
 7. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:
 8. a) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,
 9. b) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich: minimum 1 a maksimum 2 dni robocze,
 10. c) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z §5.
 11. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
 12. W przypadku Biletów PDF Operator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z §3 ust. 1 lit. d) link do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 13. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z §3.
 14. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Operatorowi
 15. W przypadku niedopełnienia obowiązku weryfikacji danych, opisanego w ust. 8 i 9 oraz stwierdzenia wadliwości danych widniejących na Bilecie, wstęp na Wydarzenie może być niemożliwy, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§8 Odwołane Wydarzenia i zwroty Biletów
 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku:
 2. a) odwołania Wydarzenia
 3. b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia
 4. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe.
 5. Do zakupu Biletów online nie ma zastosowania uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wynikające z art. 27 UPK, albowiem jest ono wyłączone mocą art. 38 pkt 12 UPK
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Operator informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
 7. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie wskazanym przez Operatora w informacji o zmianie Wydarzenia.
 8. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a oraz w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b, gdy Klient dokonał wyboru zwrotu Biletów, Operator Portalu dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przelewem na ten sam numer rachunku bankowego, z którego Klient opłacił Rezerwację.
§9 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Klienta powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej biuro@ vivamusic.pl
 2. Operator rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych i przesyła odpowiedź na reklamację drogą mailową
 3. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora, o czym informuje Klienta.
 4. W przypadkach, o których mowa ust. 3 lub spowodowanych siłą wyższą, termin rozpatrzenia reklamacji opisany w ust. 2 powyżej może być wydłużony i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora.
 5. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w §8 ust. 7.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny na zasadach Kodeksu Cywilnego.
§10 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług
 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.
§11 Pozostałe postanowienia
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

– Odmówienia Posiadaczowi biletu wstępu na wydarzenie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa:

a) Stwierdzenia, że Posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym.

b) Stwierdzenia, że Posiadacz biletu jest w posiadaniu broni, butów zakończonych metalowymi elementami oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

– Odmówienia Posiadaczowi biletu wstępu na wydarzenie w przypadku gdy bilet, jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony.

– W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa zmienić miejsca siedzącego lub stojącego na inne.

– W uzasadnionych przypadkach zawezwania Posiadacza biletu do opuszczenia sali i podjęcia odpowiednich kroków, aby zawezwanie było skuteczne.

– Wydania zakazu wnoszenia na teren imprezy i korzystania w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń audio-video. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego wymogu mogą zostać wyproszone z miejsca wydarzenia.

– Wydania zakazu wnoszenia na teren sali widowiskowej i korzystania w trakcie wydarzenia z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

– Wydania zakazu spożywania posiłków w trakcie spektaklu.

 • 12 Ochrona danych osobowych – polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator VIVA MUSIC Sp. z o. o., ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, REGON: 013072104, NIP: 5262210066, KRS: 0000096681. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: biuro@ vivamusic.pl
 2. Klient może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
 3. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
 4. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
 5. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy Biletów,
 6. a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku wysyłki Biletów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto;
 7. b) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a po zrealizowaniu umowy dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 18 ust. 1 UŚUDE, art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrywania i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub reklamacji oraz w celach analitycznych i statystycznych,
 8. c) W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu reklamacyjnego,
 9. d) W przypadku wysyłki Biletów pocztą lub kurierem, niezbędne dla wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej,
 10. e) W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, e-mail do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 11. f) W przypadku odwołania Wydarzenia lub podziału Wydarzenia niezbędne dla wykonania umowy jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, e-mail, telefon dla kontaktu drogą email, SMS lub telefon i uzyskania od Klienta decyzji dot. zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie zgodnie z postanowieniami
 12. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu powiadomień SMS i e-mail do rezerwacji:
 13. a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Klienta
 14. b) podstawą prawną przetwarzania danych jest uprzednia jednorazowa zgoda Klienta na otrzymanie SMS-ów z powiadomieniami:
 15. Bilet PDF jest gotowy do pobrania,
 16. potwierdzenie dokonania płatności,
 17. przypomnienie 24 h przed Wydarzeniem
 18. odwołanie Wydarzenia
 19. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku bezpieczeństwem epidemicznym
 20. a) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Klienta.
 21. b) podstawą prawną przetwarzania danych wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w oparciu o Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem przetwarzania jest ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 22. c) dane przetwarzane są przez okres 2 tygodni od daty Wydarzenia.
 23. d) Operator, na żądanie uzasadnione podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego, może przekazać dane osobowe bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu lub za pośrednictwem Organizatora. Dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 24. Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 13 Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego
 1. Wejście na Wydarzenie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza Biletu, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Posiadacz Biletu, przed wejściem na Wydarzenie ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, w szczególności maseczki i środki do dezynfekcji rąk.