I. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW 

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie internetowej  www.vivamusic.pl oraz stronach internetowych takich jak: www.PanBilet.pl, www.Biletyfm.pl, www.Biletyna.pl, www.eBilet.pl, www.Biletyfm.pl, www.eTicket24.pl, www.KupBilecik.pl, www.Ticketos.pl zwanych również Systemami Biletowymi lub bileteriami, z których każdy posługuje się dodatkowym regulaminem sprzedaży.

2. Kupujący wyrażając zgodę na ,,warunki zakupu“ oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

3. Podczas procesu zakupu biletów kolejne kroki rezerwacji i zakupu biletów muszą następować po sobie nieprzerwanie. 

4. Po dokonaniu zapłaty za wybrane bilety, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia z załączonym plikiem PDF z biletami do wydrukowania.

5. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej, wydrukowany na własnej drukarce, okazuje się bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę (teatru, koncertu, imprezy), jeśli w serwisie i na bilecie nie określono inaczej.

6. Bilet posiada unikatowy numer i umożliwia wejście jednorazowe dla jednej osoby.

7. Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną nominalną, bez zniżek i zawiera podatek VAT 8% lub 23%.

8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup maksymalnie 20 szt. pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.

9. Sprzedaż biletów na dane wydarzenie kończy się w momencie rozpoczęcia wydarzenia lub w przypadku wyczerpania biletów.

10. Jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę za bilety, należy zaznaczyć pole ,,faktura“ oraz wypełnić prawidłowo wszystkie konieczne pola potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona do paragonu i wysłana pocztą e-mail na adres odbiorcy.

11. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ Viva Music Sp. z o.o. nie dokonuje zwrotów ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których wydarzenie zostaje odwołane.

12. Spóźnieni widzowie nie mogą być wpuszczani na widownię. W takim przypadku nie przysługuje również zwrot ani wymiana biletu.

13. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż wymienione w pkt. 14.

14. W przypadku odwołania lub zmiany terminu, Viva Music Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania klientów, którzy kupili bilet na dane wydarzenie o zaszłych zmianach. Informacja ta będzie wysyłana do Klientów drogą mailową. Klientowi przysługuje wówczas prawo zwrotu ceny biletu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia odwołania wydarzenia. Zwrot nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza biletu (przesłanej drogą elektroniczną na adres zwroty@vivamusic.pl lub listowną na adres Viva Music Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-213 Warszawa), w której zawarty zostanie numer zamówienia (numer dokumentu PRO-FORMA). W przypadku odwołania wydarzenia zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.

15. Viva Music Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

16. Viva Music Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

17. Uwaga: Odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż podana w serwisie online i na oficjalnej stronie www.vivamusic.pl jest nielegalna!

18. Viva Music Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania nielegalnie sprzedawanych biletów i odmówienia uczestnictwa w wydarzeniu ich posiadaczom.

19. Viva Music Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unikalnego znakowania wybranych przez siebie biletów w celach kontrolnych.

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest wybrany przez Klienta System Biletowy.

 

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Użytkowników Systemu Biletowych i jest dostępna na stronie internetowej każdego z nich.

 

IV. ZAKUP I REZERWACJA BILETÓW 

 

KROK 1: WYDARZENIE
• Po wybraniu przez Klienta interesującego go wydarzenia, naciśnięcie przycisku ,,kup bilet taniej“ rozpoczyna procedurę rezerwacji i zakupu biletów, która winna być przeprowadzona zgodnie z poleceniami pojawiającymi się w serwisie.

KROK 2: GODZINY
• Klient zapoznaje się z opisem, cenami, terminem oraz godzinami wydarzenia. Jeżeli jest zainteresowany zakupem biletów przechodzi do sekcji wyboru miejsca.

KROK 3: MIEJSCE
• Klient widzi plan sali z oznaczonymi wolnymi miejscami, spośród których wybiera odpowiednie dla siebie.

KROK 4: KOSZYK
• Możliwość zakupu biletów z rejestracją w naszym serwisie lub bez logowania lub w serwisie partnerskim.
• Klient wypełnia formularz z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia a System Biletowy wysyła na wskazany w zamówieniu adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

KROK 5: PŁATNOŚĆ
• Przy zakupie biletów online mogą Państwo zrealizować płatność korzystając z przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Płatności za bilety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy platformy internetowej www.payU.pl
• Informacja o cenie Biletu znajduje się na stronie internetowej uwidacznia się każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu.
• Informacja o wysokości opłaty transakcyjnej i administracyjnej, o cenie biletu oraz o pełnej wartości transakcji uwidoczniona jest każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu przed ostatecznym potwierdzeniem przez klienta woli dokonania zakupu.
• Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie pełnej wartości transakcji. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu dwóch godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia a wybrane miejsca zostają zwrócone do puli miejsc wolnych. Anulacja zamówienia jest potwierdzana wiadomością e-mail na adres wskazany przez Klienta serwisu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Organizator zastrzega sobie prawo do:

1. Odmówienia Posiadaczowi biletu wstępu na wydarzenie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
2. Stwierdzenia, że Posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym.
3. Stwierdzenia, że Posiadacz biletu jest w posiadaniu broni, butów zakończonych metalowymi elementami oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
4. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa zmienić miejsca siedzącego lub stojącego na inne.
5. W uzasadnionych przypadkach zawezwania Posiadacza biletu do opuszczenia sali i podjęcia odpowiednich kroków, aby zawezwanie było skuteczne.
6. Wydania zakazu wnoszenia na teren imprezy i korzystania w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń audio-video. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego wymogu mogą zostać wyproszone z miejsca wydarzenia.
7. Zakazuje się wnoszenia na teren sali widowiskowej i korzystania w trakcie wydarzenia z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
8. Stwierdzenia, że posiadacz biletu otrzymał go z nieznanego źródła.
9. Zakazu spożywania posiłków w trakcie spektaklu.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
12. Reklamacje należy kierować na adres bok@vivamusic.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
13. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.